Home > News
Kitajska se približuje sredini svetovnega političnega odra

2016-11-16

Podajanje naprednih idej, spodbujanje

sistemskih reform, zagotavljanje skupnih mehanizmov

V zadnjih letih Kitajska z namenom reformiranja in izboljšanja mednarodnega upravnega sistema neprestano nudi "kitajsko znanje" in "kitajske predloge", ter se tako vedno bolj približuje osrednjim sferam svetovne oblasti. To se odraža na področju miselnih konceptov, strateških načrtov, pri zagotavljanju skupnih mehanizmov in na drugih področjih.

Podana je bila napredna ideja vladanja, z vzpostavitvijo skupnosti celotnega človeštva (Human destiny community). Današnji svet se sooča s številnimi zapletenimi izzivi. Da bi se lahko učinkovito odzvali na te izzive, je potrebno hitro izboljšati sistem mednarodnega vladanja in vzpostaviti novo obliko mednarodnih odnosov. Spodbujanje reform mednarodnega sistema vladanja je že postalo splošen in neustavljiv trend. Reforme mednarodnega sistema vladanja so neločljivo povezane z naprednimi znanstvenimi koncepti. Od 18. kongresa Komunistične partije Kitajske dalje tovariš Xi Jinping promovira idejo ustanovitve skupnosti celotnega človeštva: od skupnosti prebivalcev posameznih držav do regionalnih skupnosti pa vse do skupnosti celotnega človeštva. Razvoj teh konceptov vladanja odraža kitajsko željo po miroljubnemu razvoju ter pripravljenost na okrepljeno sodelovanje med državami in uresničevanje idej vzajemne koristi. Tovariš Xi Jinping je v nadaljevanju z besedami "odprtost, sodelovanje in skupna udeležba pri koristih" nakazal možno smer izboljšave upravljanja svetovne ekonomije. Odprtost nakazuje smer razvoja brez izključujočih ureditev, ki vladajočim mehanizmom preprečuje ekskluzivnost in razdrobljenost pravil. Sodelovanje nudi potrebno energijo. Skupno definiranje pravil, skupno vzpostavljanje mehanizmov in skupno spoprijemanje z izzivi. Skupna udeležba pri koristih predstavlja cilj, ki se zavzema za vključenost vseh ljudi tako v procesu, kot tudi pri dobičkih oziroma koristih. Nov mednarodni sistem vladanja, ki ga predlaga Kitajska, je prejel široko podporo mednarodne skupnosti.

Zavzemanje za izpopolnitev reform sistema upravljanja svetovne ekonomije. Glavna pomanjkljivost trenutnega sistema upravljanja svetovne ekonomije je v tem, da status, interesi in moč besede sedemdesetih odstotkov svetovnega prebivalstva držav v razvoju niso dovolj dobro uresničeni in spoštovani. S stališča ščitenja svetovne stabilnosti in kitajskega razvoja je kitajska izbira odločna in jasna: po eni strani je potrebno ohranjati učinkovito delovanje trenutnega sistema upravljanja in ne zagovarjati ideje o rušenju in nato ponovnem vzpostavljanju sistema od začetka. Po drugi strani je potrebno pospešiti reforme sistema upravljanja svetovne ekonomije, da bo ta odražal pravično in pošteno obravnavo interesov vzhajajočih ekonomskih entitet in držav v razvoju. V preteklih nekaj letih je Kitajska podajala konstruktivne predloge za reformiranje deležev pri Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki, s povečanjem zastopanosti in moči besede novih ekonomskih skupnosti in držav v razvoju; predloge Svetovni trgovinski organizaciji o pogajanjih glede ohranjanja delovanja multilateralnega globalnega trgovinskega sistema; predloge glede reform in izboljšave različnih svetovnih razvojnih organizacij, s posebnim poudarkom in podporo Šanghajski organizaciji za sodelovanje (SCO), vrhu držav BRICS, neuradnemu srečanju voditeljev držav članic APEC, vrhu voditeljev držav članic G20 in ustanovitvi novih vladajočih platform. Potrebna je konstruktivna promocija transformacije mehanizma voditeljev držav G20, od strukture namenjene odzivanju na krize v mehanizem za dolgoročno upravljanje s prehodom od kratkoročnih politik obstranskega pomena h kratko, srednje in dolgoročnim pomembnim politikam. Kitajska je v postopku aktivne udeležbe v sistemih upravljanja svetovne ekonomije od samega začetka zaščito lastnih interesov povezovala z zaščito interesov širokega kroga držav v razvoju ter krepila koordinacijo in sodelovanje z ostalimi državami v razvoju pri nastopanju v mnogostranskih mednarodnih strukturah. Skupaj z drugimi državami je promovirala demokratizacijo in povečanje spoštovanja zakonov v svetovnem ekonomskem upravljanju in se trudila vzpostaviti sistem upravljanja svetovne ekonomijo, ki bo bolj uravnoteženo odražal želje in interese velike večine držav in državam v razvoju izboriti več pravic.

Zagotavljanje izboljšav skupnih mehanizmov upravljanja svetovne ekonomije. Transformacija sistema upravljanja svetovne ekonomije je dolgotrajen in zapleten proces, saj se voditelji starega sistema in tisti, ki imajo od njega koristi, ne bodo prostovoljno umaknili iz zgodovinskega odra. V postopku izmenjave med starim in novim sistemom, svet nujno potrebuje nove mehanizme upravljanja ekonomije, ki bodo nadoknadili slabosti in pomanjkljivosti trenutnega sistema. V zadnjih letih je Kitajska zaporedoma predlagala, vodila in bila udeležena pri Razvojni banki BRICS (sedaj Nova razvojna banka (NDB)), pri vzpostavitvi urgentnih rezerv držav BRICS, v Azijski infrastrukturni investicijski banki (AIIB), v Skladu svilne poti (Silk Road Fund) in drugih globalnih strukturah, ki lahko nadoknadijo pomanjkanje podpore strani trenutnih mednarodnih finančnih institucij državam v razvoju in izboljšajo njihove slabe pogoje. Kitajsko promoviranje pomoči državam v razvoju za te predstavlja velik doprinos. Kitajski konstruktivnimi predlogi so pripeljali do uvrstitve razvojnih vprašanj na pomembno mesto v okviru globalnih makro politik s strani zasedanja voditeljev držav G20 v mestu Hangzhou. Za Agendo 2030 za trajnostni razvoj, sprejeto s strani OZN, je bil prvič izdelan akcijski načrt; doseženo je bilo soglasje za čim hitrejšo uresničitev "Pariškega sporazuma". Sprejeta sta bila "Predlog o podpori industrializacije najbolj nerazvitih držav s strani držav G20" in "Predlog o globalnem infrastrukturnem zavezništvu". Vse to bo za prebivalce držav v razvoju pomenilo resnične koristi.

<Suggest To A Friend>
  <Print>